Verkeerskundig adviesbureau

Startpagina
Ontwerp
Parkeren
Projecten
Info
Contact

Nederland is in de wereld één van de beste landen op het gebied van verkeersveiligheid. Toch zijn er ook in ons land jaarlijks nog veel slachtoffers te betreuren. Met het programma Duurzaam Veilig Verkeer is eind jaren negentig een verkeersbeleid ingezet dat erop gericht is om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. De wegcategorisering, de inrichting van verblijfsgebieden en verkeerseducatie zijn enkele speerpunten van dat beleid die effect hebben.

 

De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft in 2008 als doel gesteld dat er in 2020 in Nederland maximaal 500 mensen komen te overlijden als gevolg van een verkeersongeval. Dat zijn altijd nog een kleine tien mensen gemiddeld per week. Sommige Provincies hebben daarom gemeend dat het doel 0 dodelijke slachtoffers zou moeten zijn. Of dit haalbaar is moet nog blijken, maar één ding staat vast. Nederland blijft hard werken aan de handhaving van de positie in de kopgroep.

 

VerkeersONveiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor ruim 95% is het menselijk falen de oorzaak van een verkeersongeval. De inrichting van de weg kan echter wel van invloed zijn op de manier waarop verkeersdeelnemers handelen in bepaalde situaties. Een duidelijke weginrichting (leesbare weg) voorkomt twijfel en stelt de weggebruiker beter in staat te handelen zoals dat van hem/haar wordt verlangd en door medeweggebruikers ook wordt verwacht. Dit zijn uitgangspunten waar de wegbeheerder met zorg mee om moet gaan. Voorkomen is beter dan genezen.

 

Alle inspanningen ten spijt, blijft een wegbeheerder te maken houden met situaties die achteraf nader moeten worden bezien. Zo kunnen klachten van omwonenden of weggebruikers een belangrijke indicatie zijn dat er mogelijk voor bepaalde situaties een risico op een ongeval bestaat. Een gedegen analyse van dergelijke situaties biedt duidelijkheid in de oorzaak van mogelijke risico’s en maakt het mogelijk om deze te voorkomen via slimme en effectieve ingrepen. Hiervoor treft u in VerkeerNED de ideale partner voor een goed verkeersveiligheidsadvies mét oplossingsrichting.

 

De geregistreerde ongevallen geven weliswaar een goed beeld van waar problemen zich voor hebben gedaan en duiden mogelijk op structurele knelpunten. Echter lang niet alle ongevallen worden geregistreerd. Het is daardoor lastig om voldoende nauwkeurig alleen aan de hand van geregistreerde ongevallencijfers te bepalen waar ingrijpen eventueel nodig kan zijn. Desondanks ziet VerkeerNED de geregistreerde ongevallen - hoe onvolledig soms ook - wel als een nuttige indicatie voor een eerste globale verkenning.

 

De beoordeling van situaties voert VerkeerNED vooral uit aan de hand van observaties ter plaatse. Waar nodig neemt VerkeerNED aanvullend interviews af of zet enquêteonderzoeken uit om de verkeersbeleving van de dagelijkse weggebruikers en direct omwonenden duidelijk te krijgen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar potentiële risico’s. Zo stelt VerkeerNED de wegbeheerder in staat om preventief te handelen ten aanzien van de verkeersONveiligheid in plaats van curatief.

 

 

Verkeersveiligheidsaudit
Second opinion
Beleidsadvisering