Verkeersveiligheidsaudit….

 

Eén van de instrumenten uit Duurzaam Veilig Verkeer dat kan worden ingezet om de verkeersveiligheid al in een tijdig stadium te borgen is de zogenoemde verkeersveiligheidsaudit. Daarmee is het mogelijk om in principe op ieder moment van het ontwerpproces een plan te toetsen op aspecten van verkeersveiligheid. Door al vroeg te constateren waar mogelijke risico’s zich kunnen voordoen kan het ontwerp worden aangepast en problemen in de praktijk worden beperkt.

 

Een verkeersveiligheidsaudit wordt door een onafhankelijke gecertificeerde auditor uitgevoerd. Het audit rapport beschrijft de potentiële knelpunten en verplicht de ontwerper om te besluiten hoe om te gaan met de gesignaleerde probleempunten in het ontwerp. De ontwerper is echter niet verplicht  om aanpassingen door te voeren maar zal wel moeten beargumenteren waarom dat dan niet wordt gedaan. Op die manier zal de ontwerpende partij (of opdrachtgever ervan) bewuste(re) keuzes moeten maken.

 

De verkeersveiligheidsaudit kan ook door bewoners worden aangevraagd, om een onafhankelijk oordeel over een ontwerp te krijgen.

 

Het doel van de verkeersveiligheidsaudit is om te komen tot verkeersveilige ontwerpen en eventuele risico’s ten aanzien van de verkeersveiligheid na realisatie te vermijden. Toch wordt de verkeersveiligheidsaudit in de praktijk niet zo vaak toegepast.

 

 

Wellicht heeft dit te maken met het feit dat in het auditrapport in principe alleen wordt benoemd wat niet goed (genoeg) is aan het ontwerp, terwijl er normaliter geen advies aan gekoppeld is hoe dit te verhelpen. Het auditrapport is dan ook een document dat een moment markeert in het ontwerpproces.

 

Gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren zijn te vinden op de website van het CROW. Het aantal auditoren is ruim voldoende om een onafhankelijke deskundige auditor te vinden. VerkeerNED is er daar één van en kan zo ook voor uw organisatie de verkeersveiligheidsaudit afnemen. De kosten van een audit zijn relatief gering en kan juist veel besparing opleveren in het vervolgtraject. Maar het belangrijkste is dat het ontwerp dat wordt gerealiseerd veiligere situaties en oplossingen biedt.

 

Wanneer de audit als een te zwaar middel wordt gezien is het mogelijk om een andere vorm van toetsing te kiezen. Een zo te noemen second opinion kan dan een prima alternatief zijn.

 

Startpagina

Terug....>>

Second opinion